KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie, ul. Młodzieżowa 11,
  62-561 Ślesin. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: mgok@slesin.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za
  pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl.
 3. Dane osobowe klientów, pracowników oraz innych osób współpracujących z administratorem przetwarzane będą na
  podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e RODO w celach:
  a) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
  dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących
  przepisów prawa m.in. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
  kulturalnej,
  c) realizacji zadań wynikających ze statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie, w tym
  uczestnictwa w zajęciach przez niego organizowanych,
  d) realizacji działań promocyjnych na podstawie wyrażonej zgody poprzez filmy, fotografie, artykuły itp. w środkach
  masowego komunikowania, w tym strony internetowej i innych.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie
  organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
  obowiązującego prawa,
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają
  jego dane osobowe,
  c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy,
  bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w
  pkt. 3. W przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
  zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
  b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18
  RODO,
  d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
  e) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
  f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie.
  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
  zgody przed jej wycofaniem.
 8. W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy
  skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul.
  Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
  przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 10. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obligatoryjne. Konsekwencją
  niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego
  leżącego na Administratorze Danych Osobowych.
 11. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.