Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Start Mapa serwisu Kontakt
O NAS
ZESPOŁY MUZYCZNE
KLUBY
ZESPOŁY TANECZNE
WYSTAWY
SPORT W GMINIE
Dojazd

Przetargi

 

 ZAPYTANIE CENOWE - „na ochronę osób i mienia w czasie organizowanych imprez w 2016 roku” 

____________________________________________________________________________________________________________

M-GOK. 1/2015                                                                     Ślesin, dn. 2015. 04. 23

                                                          

                                                                       

                                                    ZAPYTANIE CENOWE

„na ochronę osób i mienia w czasie organizowanych imprez w 2015 roku”

 

                        Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie, z siedzibą przy             ul. Młodzieżowej 11, w oparciu o art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia                     29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 769 z późn. zm.)zwraca się z prośbą                         o określenie ceny na ochronę osób i mienia podczas organizowanych imprez w 2015 roku przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie.

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia w czasie niżej planowanych imprez:

 

L.P

IMPREZA

DATA

OSOBOGODZINY

ILOŚC

PŁOTKÓW

1

Festyn w Parku Miejskim

02.05.2015

32 osobogodziny

40m

2

Gminny Dzień Dziecka

31.05.2015

16 osobogodzin

40m

3

Dni Lichenia

07.06.2015

160 osobogodzin

40m

4

Festyn i Turniej KGW

21.06.2015

32 osobogodziny

40m

5

Dni Ślesina

4-5.07.2015

850 osobogodziny

40m

6

Gminne Dożynki

30.08.2015

32 osobogodziny

40m

7

Festyn i Turniej Sołtysów

22.08.2015

32 osobogodziny

40m

8

Powitanie Nowego Roku na Rynku w Ślesinie

31.12-01.01.2016

30osobogodzin

40m

 

                                             RAZEM 1214 OSOBOGODZIN___________________

 

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania na zabezpieczenie planowanych przedsięwzięć w wysokości 15%.

 

Termin   wykonania  zamówienia:      od  02 maja  do 31 grudnia 2015 roku.

Termin złożenia/przesłania oferty cenowej: oferty cenowe z podaniem ceny brutto należy złożyć na załączonym formularzu cenowym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury  w Ślesinie,  ul. Młodzieżowa 11 /sekretariat – nr 02/ lub pocztą elektroniczną  na adres mgok@slesin.pl  do dnia  29 kwietnia 2015 r. do godz. 10:00.

 

Osobą  uprawnioną  do  kontaktu  z  dostawcą  jest: Michał Chmielewski,      tel. kom. 603 133 012

Przedmiotowe zapytanie ofertowe nie ma zastosowania procedury w oparciu o art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych.

                                                                              

                                                                                                                      Z poważaniem

 

 

 

                                                                       Formularz cenowy

 

1.  Zamawiający

Miejsko – Gminy Ośrodek Kultury w Ślesinie

ul. Młodzieżowa 11,  62-561 Ślesin

Tel.  centrala 501 438 308, 

 

2.   Wykonawca

 

Nazwa     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres       …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Tel/fax     ………………………………………………………………………………………………..

 

 

W odpowiedzi na zapytanie cenowe z dnia 23.04. 2015 r.  na ochronę osób i mienia w czasie organizowanych imprez w 2015 roku, zobowiązuję się wykonać usługę za cenę:

 

Brutto                  ………………………………  zł/ osobogodzin

 

 

 

Inne informacje wykonawcy:

1. Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu opłat wymaganych podatków, opłat oraz  składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

2.  Oświadczam, że posiadam wymagane w tym zakresie odpowiednie uprawnienia.

 

 

 

Formularz ofertowy nie jest wiążący i nie ma zastosowania wg przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

………………………………….                                                    ……………………………………………………..

   Miejscowość,  data                                                                                              podpis i imienna pieczęć                                                                                                                                                        Wykonawcy                       

 


 

 

              

Znak sprawy: 52/2014                                           Ślesin, 29.04.2014r.

 

Protokół zamówienia, którego wartość

 nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

(Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

 

 

1.  Opis przedmiotu zamówienia:

 

na ochronę osób i mienia w czasie organizowanych imprez w 2014 r.

 

2. W dniu 23.04.2014 r wysłano do siedmiu Wykonawców zapytanie ofertowe oraz informację zamieszczono na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Zamawiającego na ochronę osób i mienia w czasie organizowanych imprez w 2014 r.

3. W ustalonym terminie (29.04.2014 r do godz. 10:00) złożono 4 oferty na realizację niniejszego zamówienia ofert:

 

     Oferta nr 1  Agencja Ochrony Osób i Mienia  

                         „Delta Security”

                          ul. Kolejowa 1c,   62-510 Konin

            Cena:  24,60 zł. Brutto na osobogodzinę

     Oferta nr 2  Biuro Detektywistyczne i Ochrony

                           DETEKTOR

                           Al. Wolności 12, 62-800 Kalisz

                  Cena:  19,07 zł.Brutto  na osobogodzinę

     Oferta nr 3  PHU ADSUM

                           Agencja Ochrony Julita Kowalska

                           Ul. Kossaka 72, 85-307 Bydgoszcz

                 Cena:  19,68 zł. Brutto na osobogodzinę

Oferta nr 3  Agencja Ochrony Magnum SP. Jawna B. i S.  Grabowscy

                           Ul. Zakole 14/70

                 Cena:  24,50 zł. Brutto na osobogodzinę

    

4. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

                        Biuro Detektywistyczne i Ochrony

                           DETEKTOR

                           Al. Wolności 12, 62-800 Kalisz

                  Cena:  19,07 zł. Brutto  na osobogodzinę

 

5. Uzasadnienie wyboru:

                    Oferta z najniższą ceną oraz spełnia warunki określone przez Zamawiającego.

6. Postępowanie prowadził: Michał Chmielewski

 

                                      

                               Zatwierdzam                 


                                 

       M-GOK. 52/2014                                                                                                                   Ślesin, dn. 2014. 04. 23

                                                              

                                                            

 ZAPYTANIE CENOWE

„na ochronę osób i mienia w czasie organizowanych imprez w 2014 roku”

 

                        Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie, z siedzibą przy  ul. Młodzieżowej 11, w oparciu o art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 769 z późn. zm.)zwraca się z prośbą o określenie ceny na ochronę osób i mienia podczas organizowanych imprez w 2014 roku przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie.

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia w czasie niżej planowanych imprez:

 

1. Majówka w Parku w Ślesinie                           02-04.05.2014 r.              100 osobogodzin

2. Dzień Dziecka  Termy Ślesińskie                          01.06.2014 r.                24 osobogodzin

3.Festyn   Kół Gospodyń  Pogoń Gosławicka           14.06.2014 r.              32 osobogodzin

4. Festyn Rodzinny w Licheniu                                 29.06.2014 r.                  80 osobogodzin

7.Dni Ślesina IMPREZA MASOWA                    4-06.07.2014 r.                   400 osobogodzin

      + kierownik ds. bezpieczeństwa

8.Festyn Turniej Sołtysów   Biskupie                         09.08.2014 r.               32 osobogodzin

9.Dożynki Gminne   Szyszynek                                 07. 09.2014 r.               60 osobogodzin

10.Powitanie Nowego Roku na Rynku    31.12.2014-01.01.2015r.               60 osobogodzin

___________________________________________________________________________

                     Razem                                                                         .              788 osobogodzin

 

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania na zabezpieczenie planowanych przedsięwzięć w wysokości 15%.

 

Termin   wykonania  zamówienia:      od  02 maja  do 31 grudnia 2014 roku.

Termin złożenia/przesłania oferty cenowej: oferty cenowe z podaniem ceny brutto należy złożyć na załączonym formularzu cenowym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury  w Ślesinie,  ul. Młodzieżowa 11 /sekretariat – nr 02/ lub przesłać  faksem – 63/ 2704 196 lub pocztą elektroniczną  na adres mgok@slesin.pl  do dnia  29 kwietnia 2014 r. do godz. 10:00.

 

Osobą  uprawnioną  do  kontaktu  z  dostawcą  jest: Michał Chmielewski,      tel. kom. 603 133 012

Przedmiotowe zapytanie ofertowe nie ma zastosowania procedury w oparciu o art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych.

                                                                              

                                                                                                                      Z poważaniem

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

Formularz cenowy

 

1.  Zamawiający

Miejsko – Gminy Ośrodek Kultury w Ślesinie

ul. Młodzieżowa 11,  62-561 Ślesin

Tel.  centrala 501 438 308,  fax.  063/ 2704 196

 

2.   Wykonawca

 

Nazwa     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres       …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Tel/fax     ………………………………………………………………………………………………..

 

 

W odpowiedzi na zapytanie cenowe z dnia 23.04. 2014 r.  na ochronę osób i mienia w czasie organizowanych imprez w 2011 roku, zobowiązuję się wykonać usługę za cenę:

 

Brutto                  ………………………………  zł/ osobogodzin

 

 

 

Inne informacje wykonawcy:

1. Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu opłat wymaganych podatków, opłat oraz  składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

2.  Oświadczam, że posiadam wymagane w tym zakresie odpowiednie uprawnienia.

 

 

 

Formularz ofertowy nie jest wiążący i nie ma zastosowania wg przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

………………………………….                                                              ……………………………………………………..

   Miejscowość,  data                                                                                         podpis i imienna pieczęć                                                                                                                                                                                                        Wykonawcy                       

 

                                                         

 


 

                                                                     Ślesin, 2014.04.03

ZAPYTANIE CENOWE

na wydzierżawienie terenu pod wesołe miasteczko podczas Dni Ślesina  2014

Impreza  „Dni Ślesina „ odbędzie się w dniach od 5 do 6 lipca w na terenie Term Ślesińskich na działce nr 1188/1. Teren przeznaczony pod wesołe miasteczko ma 3000m² powierzchni.

 

Warunkami do wydzierżawienia terenu  na ustawienie wesołego miasteczka są:

- najwyższa oferta cenowa brutto  za dzierżawę wyżej wymienionego terenu,

- ilości i rodzaj urządzeń, które zamierzają Państwo wykorzystać na naszej imprezie  wraz ze zdjęciami tych urządzeń( bądź podanie strony internetowej na której można je obejrzeć ).Urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i wymagane aktualne badania techniczne.

- posiadanie przez Państwa własnego agregatu prądotwórczego do zasilenia urządzeń użytych podczas imprezy.

- złożenie oferty w zaklejonej kopercie  w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie  ul. Młodzieżowa 11 62-561 Ślesin do dnia  11 kwietnia 2014 r. do godz.12.00

Przedmiotowe zapytanie nie ma zastosowania procedury ustawy: Prawo zamówień publicznych.

                                                                                 

                                                                              

                                                                                                                                        Dyrektor M-GOK w Ślesinie  

                                                                                                         (-) Michał  Chmielewski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

M-GOK. 12/2013                                                           

                                                                                                                                                                        Ślesin, dn. 2013. 04. 24

                                                             

ZAPYTANIE CENOWE

„na ochronę osób i mienia w czasie organizowanych imprez w 2013 roku"

 

                        Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie, z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 11, w oparciu o art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 769 z późn. zm.)zwraca się z prośbą o określenie ceny na ochronę osób i mienia podczas organizowanych imprez w 2013 roku przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie.

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia w czasie niżej planowanych imprez:

 

1. Majówka w Parku w Ślesinie                                          04.05.2013 r.                50 osobogodzin

2. Dzień Dziecka  Termy Ślesińskie                                  02.06.2013 r.                28 osobogodzin

3.Festyn  Turniej Kół Gospodyń                                         10.06.2013 r.                32 osobogodzin

4. Festyn Rodzinny w Licheniu                                           29.06.2013 r.                80 osobogodzin

7.Dni Ślesina IMPREZA MASOWA                                    07.07.2013r.              400 osobogodzin

8.Festyn Turniej Sołtysów                                                    10.08.2013r.                36 osobogodzin

9.Dożynki Gminne                                                                 18.08.2013r.                60 osobogodzin

10.Powitanie Nowego Roku na Rynku              31.12.2013-01.01.2014r.          60 osobogodzin

___________________________________________________________________________

                     Razem                                                                        .                            746 osobogodzin

 

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zapotrzebowania na zabezpieczenie planowanych przedsięwzięć w wysokości 15%.

 

Termin   wykonania  zamówienia:  od  4 maja  do 31 grudnia 2013 roku.

Termin złożenia/przesłania oferty cenowej: oferty cenowe należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie,  ul. Młodzieżowa 11 /sekretariat - nr 02/ lub przesłać  faksem - 63/ 2704 196 do dnia  30 kwietnia 2013 r. do godz. 15:00.

Osobą  uprawnioną  do  kontaktu  z  dostawcą  jest:

Michał Chmielewski,      tel. Kom 603 133 012

Przedmiotowe zapytanie ofertowe nie ma zastosowania procedury w oparciu o art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

                                                                                                                      Z poważaniem

 

 

Ślesin: Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych
Numer ogłoszenia: 63582 - 2013; data zamieszczenia: 15.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Młodzieżowa 11, 62-561 Ślesin, woj. wielkopolskie, tel. 63 2704196, faks 63 2704196.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna samodzielna jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego do celów grzewczych, który powinien spełniać wymagania (wg PN C-96024): 1) gęstość w 150C, max. - 0,860 g/m3 2) wartość opałowa, min. - 42,6 MJ/kg 3) temperatura zapłonu, min. - 560C 4) lepkość kinematyczna w 200C, max. - 6,00mm2/s 5) skład frakcyjny: - do 2500 C destyluje, max. - 65% (V/V) - do 3500 C destyluje, min. - 85% (V/V) 6) temperatura płynięcia, max. - - 200 C 7) zawartość siarki, max. - 0,10 % (m/m) 8) zawartość wody, max. - 0,200 mg/kg 9) zawartość zanieczyszczeń stałych, max. - 24 mg/kg 10) barwa - czerwona. 3) olej opałowy lekki tankowany będzie o planowanej ilości i do zbiorników zlokalizowanych w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie, ul. Młodzieżowa 11; 4) planowana łączna ilość oleju opałowego wynosi - 16 000 litrów [ 16 m3 ]; Zamawiający nie zobowiązuje się do wykupienia oleju opałowego w ilości podanej, ale zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Gminy Ślesin. Podana w załączniku nr 1 do SIWZ ilość jest jedynie prognozą potrzebną do porównania złożonych ofert. Wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tytułu zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości dostaw (15%). 5) dostawy oleju opałowego lekkiego będą realizowane sukcesywnie na podstawie zleceń składanych telefonicznie przez Zamawiającego u Wykonawcy, w terminie 2 dni roboczych od daty telefonicznego złożenia zamówienia. Wykonawca dołączy atest na olej opałowy przy każdej dostawie; 6) przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w Ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych z dnia 25 sierpnia 2006r. (Dz. U. Nr 169 poz. 1200 ze zm.) oraz przepisom wykonawczym wydanym na jej podstawie, w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 221, poz.1441 ze zm.). 7) Wykonawca zobowiazany jest zapewnić transport oleju środkami do tego przystosowanymi, tj. autocysterną wyposażona w pompę ssąco-tłocząca, wąż gumowy, legalizowany przepływomierz wskazujący dokładną ilość wydanego paliwa. 8) rozliczenie każdorazowego tankowania odbywać się będzie w oparciu o ilości rzeczywiście zatankowanego oleju (według wskazań przepływomierza)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67, ust. 1, pkt 7 ustawy Pzp. stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    1. Aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji i obrotu paliwami ciekłymi (wymagana na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2007r. Nr 155 poz. 1095 ze zm.) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r Nr 89 poz. 625 ze zm.);

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku (oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 wg wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku (oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 wg wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku (oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 wg wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku (oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 wg wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty; 2. Pełnomocnictwo /jeżeli dotyczy/; 3. Oświadczenie że, oferowany przedmiot dostawy odpowiada określonym parametrom.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty wybranego Wykonawcy, w zakresie: a) terminu realizacji przedmiotu umowy: Zmiana jest dopuszczalna w wypadku wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji, określonego w umowie. Wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. b) ustawowej wysokości stawki podatku VAT: Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla dostaw należących do przedmiotu zamówienia, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego. c) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie jednej ze stron niniejszej umowy. 4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. mgok.slesin.pl; www.umig.slesin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie, ul. Młodzieżowa 11 (sekretariat- parter), 62-561 Ślesin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2013 godzina 12:00, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie, ul. Młodzieżowa 11, 62-561 Ślesin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                                                                                                                                                                            DYREKTOR

                                                                                                                                                                                                                                                  /-/mgr inż.  Michał Chmielewski

 

do pobrania:

SIWZ

załącznik nr 5 do SIWZ

załączniki 1-4

 

 

 

 

FOTO GALERIA
SUBSKRYPCJA
środa, 16 sierpnia 2017
228 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Joachima, Nory, Stefana
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie, ul. Młodzieżowa 11, 62-561 Ślesin, pow. koniński , woj. wielkopolskie
tel.: Centrala: 501 438 308, email: mgok@slesin.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - FSI